تبلیغات
مهدویت - حكومت‌ جهانی‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌)
 

 
حكومت‌ جهانی‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌)

خدامراد سلیمیان‌
بحث‌ دربارة‌ «جهانی‌ شدن‌»، در فرهنگ‌ متداول‌ روز در ذات‌ خود، بحث‌ كم‌ و بیش‌ مبهمی‌ است‌. علت‌ ابهام‌ آن‌ این‌ است‌ كه‌ مفهوم‌ یكسان‌ و یكدستی‌ از آن‌ ارائه‌ نشده‌ است‌.
واژة‌ «جهانی‌ شدن‌» از یك‌ جهت‌ مفهومی‌ كاملاً جدید و از لحاظی‌ یك‌ مقولة‌ قدیمی‌ به‌ شمار می‌رود. ظهور این‌ پدیده‌، باعث‌ بروز تحرك‌ شگفت‌انگیز اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و ارزشی‌ شده‌ و تفاسیر جدیدی‌ از سیاست‌، اقتصاد، فرهنگ‌، اقتدار، امنیت‌ و... به‌ دست‌ می‌دهد.


جهانی‌ شدن‌ در شكل‌ امروزی‌ آن‌، از زمان‌ فروپاشی‌ كمونیسم‌ و نظام‌ دو قطبی‌ و بالاخره‌ پایان‌ جنگ‌ سرد بیشتر مطرح‌ شده‌ است‌. مفهوم‌ جهانی‌شدن‌ و مفاهیم‌ نزدیك‌ به‌ آن‌ نظریاتی‌ هستند كه‌ از سوی‌ اكثر پژوهشگران‌ مسائل‌ سیاسی‌ و امور بین‌الملل‌ برای‌ توصیف‌ وضعیت‌ حاكم‌ بر نظام‌ بین‌الملل‌ به‌ كار می‌روند. جهانی‌ شدن‌ به‌ معنای‌ فرایندی‌ اجتماعی‌ است‌ كه‌ از مدتها پیش‌ آغاز شده‌ و رو به‌ گسترش‌ دارد و در آن‌ قید و بندهای‌ جغرافیایی‌ كه‌ بر روابط‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ سایه‌ افكنده‌ است‌ از بین‌ می‌رود. واژة‌ «جهانی‌ شدن‌» حركت‌ به‌ سوی‌ یك‌ جامعة‌ جهانی‌ واحد را نوید می‌دهد.

پرسشی‌ كه‌ در اینجا پیش‌ می‌آید این‌ است‌ كه‌: «دیدگاه‌ شیعه‌ دربارة‌ جهانی‌ شدن‌ و حاكمان‌ حكومت‌ جهانی‌ چیست‌ و حكومت‌ جهانی‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌) چگونه‌ حكومتی‌ خواهد بود؟ و اساساً جهانی‌ بودن‌ حكومت‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌) به‌ چه‌ معناست‌؟».

در این‌ نوشتار به‌ این‌ پدیده‌ و این‌كه‌ «مقصود از حكومت‌ جهانی‌ در روایات‌ اسلامی‌ چیست‌؟» پرداخته‌ایم‌.
در یك‌ بررسی‌ جامع‌ و كامل‌ در روایات‌ و سخنان‌ ائمة‌ معصومین‌(ع‌) به‌ جرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ یكی‌ از ویژگیهای‌ انكارناپذیر حكومت‌ امام‌ مهدی‌(ع‌) جهان‌شمولی‌ آن‌ است‌. حكومت‌ آن‌ حضرت‌، شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فرا می‌گیرد و هیچ‌ آبادی‌ در زمین‌ باقی‌ نخواهد ماند، مگر این‌كه‌ گلبانگ‌ توحید از آن‌ شنیده‌ می‌شود و نسیم‌ جان‌نواز عدل‌ و داد، سراسر گیتی‌ را سرشار می‌كند.

امام‌ حسین‌(ع‌) در این‌باره‌ فرمود:
منّا إثنا عشر مهدّیاً أوّلهم‌ أمیرالمؤمنین‌ علیّ بن‌ ابیطالب‌(ع‌) و آخرهم‌ التّاسع‌ من‌ ولدی‌ و هو القائم‌ بالحقّ یحیی‌ الله تعالی‌ به‌ الارض‌ بعد موتها و یظهر به‌ دین‌ الحقّ علی‌الدین‌ كلّه‌ و لوكره‌ المشركون‌. 1

دوازده‌ هدایت‌ شده‌ از ماست‌؛ اولین‌ آنها علی‌بن‌ ابی‌طالب‌(ع‌) و آخر ایشان‌ نهمین‌ فرزند از فرزندان‌ من‌ است‌ و او قائم‌ به‌ حق‌ است‌ كه‌ خداوند به‌ وسیله‌ او زمین‌ را بعد از مردنش‌ حیات‌ می‌بخشد و دین‌ حق‌ را بر تمامی‌ ادیان‌ غلبه‌ می‌دهد؛ اگر چه‌ مشركان‌ را خوش‌ نیاید.

در آن‌ دوران‌ به‌ دست‌ آن‌ امام‌ بزرگ‌، آرمان‌ والای‌ تشكیل‌ جامعة‌ بزرگ‌ بشری‌ و خانوادة‌ انسانی‌ تحقق‌ می‌پذیرد و آرزوی‌ دیرینه‌ همة‌ پیامبران‌ و امامان‌(ع‌) و مصلحان‌ و انسان‌ دوستان‌ برآورده‌ می‌شود.

امام‌ رضا(ع‌) از پدرانش‌ از پیامبر اكرم‌(ص‌) نقل‌ كرده‌ است‌ كه‌ خداوند در شب‌ معراج‌ فرمود:
ولا طهّرنّ الارض‌ بآخرهم‌ من‌ أعدائی‌ ولاملّكنّه‌ مشارق‌ الارض‌ و مغاربها. 2

و به‌ درستی‌ زمین‌ را به‌ وسیله‌ آخرین‌ آنها (ائمه‌ معصومین‌(ع‌)) از دشمنانم‌ پاك‌ خواهم‌ ساخت‌ و گسترة‌ زمین‌ را در فرمانروایی‌ او قرار خواهم‌ داد... .

در دوران‌ رهبری‌ امام‌ مهدی‌(ع‌) با ایجاد مركز واحد و مدیریت‌ و حاكمیت‌ یگانة‌ الهی‌ برای‌ همة‌ اجتماعات‌، نژادها و منطقه‌ها، سبب‌ اصلی‌ جنگ‌ و ظلم‌ از بین‌ می‌رود.

در روایتی‌ از رسول‌ گرامی‌ اسلام‌(ص‌) می‌خوانیم‌:
الائمّة‌ من‌ بعدی‌ إثنا عشر أوّلهم‌ أنت‌ یا علیّ و آخرهم‌ القائم‌ الّذی‌ یفتح‌ الله تعالی‌ ذكره‌ علی‌ یدیه‌ مشارق‌ الارض‌ و مغاربها. 3

پیشوایان‌ پس‌ از من‌ دوازده‌ نفرند؛ اولین‌ آنها تو هستی‌ ای‌ علی‌، و آخرین‌ آنها قائم‌ است‌؛ همو كه‌ خداوند به‌ دست‌ او مشرقها و مغربها (كنایه‌ از تمامی‌ كره‌ زمین‌) را فتح‌ خواهد كرد.

اگر چه‌ امید به‌ آمدن‌ مصلح‌ جهانی‌ در افكار و عقاید تمامی‌ اقوام‌ و ملل‌ ریشه‌ دارد و كم‌ و بیش‌ به‌ گونه‌های‌ متفاوت‌ در همه‌ جا مطرح‌ بوده‌ است‌، اما در تفكر شیعی‌ انتظار فرج‌ و حاكمیت‌ آن‌ موعود به‌طور روشن‌ و شفاف‌ مطرح‌ است‌؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ آن‌ امام‌ منتظر و آن‌ منجی‌ نهایی‌ را زنده‌ می‌دانند و اعتقاد دارند روزی‌ به‌ فرمان‌ خداوند خواهد آمد و جهان‌ را پر از عدل‌ و داد خواهد كرد.

از این‌رو، مفهوم‌ «غیبت‌» و «انتظار فرج‌» نزد شیعه‌ دوازده‌ امامی‌ مفهومی‌ متفاوت‌ با دیگر ادیان‌ و مذاهب‌ و مكتبها دارد.

همان‌گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد یكی‌ از مفاهیمی‌ كه‌ از همان‌ ابتدا در ارتباط‌ با مهدویت‌ و ظهور منجی‌ آخرین‌ پدید آمد و در شمار عقاید دینی‌ بسیاری‌ از شیعیان‌ درآمد مفهوم‌ «حكومت‌ واحد جهانی‌» است‌؛ به‌ این‌ معنا كه‌ با ظهور امام‌ غایب‌، اسلام‌ كه‌ تنها دین‌ الهی‌ و كامل‌ و دارای‌ شریعت‌ جامع‌ است‌، مقبول‌ همگان‌ خواهد شد و در آن‌ زمان‌، ستمگران‌ و جباران‌ از مسند قدرت‌ به‌ زیر كشیده‌ خواهند شد و پس‌ از آن‌ حكومت‌ جهانی‌ اسلام‌ با زعامت‌ و رهبری‌ مستقیم‌ آخرین‌ امام‌ معصوم‌ و عادل‌ برپا خواهد شد و عدالت‌ بر بنیاد دیانت‌ و اخلاق‌ در مقیاسی‌ جهانی‌ اجرا خواهد گشت‌.
در برخی‌ از آیات‌ قرآن‌ به‌ این‌ حاكمیت‌ اشاره‌ شده‌ است‌. همة‌ آیات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌ بودن‌ دین‌ اسلام‌ مؤید این‌ معناست‌. بی‌تردید، زمانی‌ فرا خواهد رسید كه‌ تنها دین‌ حاكم‌ بر جهان‌، اسلام‌ خواهد بود.

جهانی‌ بودن‌ دین‌ اسلام‌ و عدم‌ اختصاص‌ آن‌ به‌ قوم‌ یا منطقة‌ خاصی‌، از ضروریات‌ این‌ آیین‌ الهی‌ است‌ و حتی‌ كسانی‌ كه‌ ایمان‌ به‌ آن‌ ندارند می‌دانند كه‌ دعوت‌ اسلام‌، همگانی‌ بوده‌، و به‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ خاصی‌ محدود نبوده‌ است‌.
افزون‌ بر این‌، شواهد تاریخی‌ فراوانی‌ وجود دارد كه‌ پیامبر اكرم‌(ص‌) به‌ سران‌ كشورها؛ مانند قیصر روم‌، پادشاه‌ ایران‌ و فرمانروایان‌ مصر و حبشه‌ و شامات‌ و نیز به‌ رؤسای‌ قبایل‌ مختلف‌ عرب‌ و... نامه‌ نوشتند و به‌ سوی‌ آنان‌ پیك‌ ویژه‌ گسیل‌ داشتند و همگان‌ را به‌ پذیرفتن‌ این‌ دین‌ مقدس‌ دعوت‌ كردند و از پیامدهای‌ وخیم‌ كفر و رویگردانی‌ از اسلام‌، برحذر داشتند. اگر دین‌ اسلام‌ جهانی‌ نبود چنین‌ دعوتی‌ عمومی‌ انجام‌ نمی‌گرفت‌ و سایر اقوام‌ و امتها هم‌ برای‌ عدم‌ پذیرش‌، عذری‌ می‌داشتند. 4
بنابراین‌، مبانی‌ و مقدماتی‌ كه‌ به‌ حكومت‌ واحد جهانی‌ شیعی‌ منجر می‌شود، از این‌ قرار است‌:

1. جهانی‌ بودن‌ رسالت‌ اسلام‌

همة‌ مسلمانان‌ بر این‌ باورند كه‌ اسلام‌، آخرین‌ حلقه‌ از سلسلة‌ طولانی‌ نبوت‌ است‌ و از هر جهت‌ كامل‌ترین‌ و جامع‌ترین‌ دین‌ می‌باشد و تا روز قیامت‌ نیز بشر را از هر جهت‌ كفایت‌ خواهد كرد. روزی‌ فرا خواهد رسید كه‌ اسلام‌، تمامی‌ آدمیان‌ و پیروان‌ ادیان‌ را پیرو و مطیع‌ خود خواهد كرد و بدین‌ ترتیب‌، جهان‌ در تسخیر آموزه‌های‌ بلند و آسمانی‌ اسلام‌ درخواهد آمد.
قرآن‌ مجید این‌ حقیقت‌ سترگ‌ را این‌گونه‌ تصویر كرده‌ است‌:
إنّ الدّین‌ عند الله الاءسلام‌. 5
در حقیقت‌، دین‌ نزد خداوند، همان‌ اسلام‌ است‌.

و من‌ یبتغ‌ غیر الاءسلام‌ دیناً فلن‌ یقبل‌ منه‌. 6
و هر كه‌ جز اسلام‌، دینی‌ ] دیگر [ جوید، هرگز از وی‌ پذیرفته‌ نشود.

ألیوم‌ أكملت‌ لكم‌ دینكم‌. 7
امروز دین‌ شما را برایتان‌ كامل‌ گردانیدم‌.

ما كان‌ محمّد أبا أحد من‌ رجالكم‌ ولكن‌ رسول‌ الله و خاتم‌ النّبیین‌. 8
محمد، پدر هیچ‌ یك‌ از مردان‌ شما نیست‌؛ ولی‌ فرستاده‌ خدا و خاتم‌ پیامبران‌ است‌.

و هو الّذی‌ أرسل‌ رسوله‌ بالهدی‌ و دین‌ الحقّ لیظهره‌ علی‌ الدّین‌ كلّه‌. 9
او كسی‌ است‌ كه‌ پیامبرش‌ را با با هدایت‌ و دین‌ حق‌ فرستاد تا آن‌ را بر هر چه‌ دین‌ است‌ پیروز گرداند.
با بهره‌گیری‌ از این‌ سخنان‌ نورانی‌، مسلمانان‌ به‌ حقانیت‌، جامعیت‌، خاتمیت‌، جهانشمولی‌، و سرانجام‌ جهان‌گستری‌ و پیروزی‌ و غلبه‌ نهایی‌ دین‌ اسلام‌ دست‌ یافته‌اند.

2. اعتقاد به‌ مهدویت‌

چنان‌كه‌ گفته‌ شد، اعتقاد به‌ مهدویت‌ و ظهور منجی‌ دادگستر جهانی‌، ناگزیر به‌ چیرگی‌ اسلام‌ بر تمامی‌ ادیان‌ و مكاتب‌ و ایدئولوژیها و استیلا بر جباران‌ و فرمانروایان‌ جور و غیر الهی‌ گره‌ خورده‌ است‌ و در نهایت‌ به‌ تأسیس‌ حكومت‌ جهانی‌ منجر خواهد شد؛ به‌ویژه‌ اگر از منظر شیعی‌ به‌ تاریخ‌ بنگریم‌، ظهور مهدی‌ خاص‌ و شناخته‌ شده‌ و در عین‌ حال‌ غایب‌ از دیدگان‌ و تشكیل‌ حكومت‌ حق‌ و عدالت‌گستر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

از نظر شیعه‌ با بی‌مهری‌ و جفای‌ امت‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ امام‌ علی‌ بن‌ ابی‌طالب‌(ع‌) و فرزندان‌ معصوم‌ او، تاریخ‌ اسلام‌ پس‌ از پیامبر اكرم‌(ص‌) در حوزه‌ سیاست‌ و حكومت‌ به‌ انحراف‌ گرایید و پیامدهای‌ منفی‌ متعددی‌ نیز در پی‌ داشت‌ كه‌ یكی‌ از آنها محرومیت‌ جامعه‌ از رهبری‌ معنوی‌ و آسمانی‌ بود؛ چرا كه‌ امام‌ علی‌(ع‌) و پس‌ از او امامان‌ معصوم‌(ع‌) پیشوایان‌ دینی‌ ـ سیاسی‌ برحق‌ بوده‌ و حق‌ خلافت‌ و امامت‌ انحصاری‌ داشته‌اند و دیگران‌، غاصب‌ حق‌ معصوم‌اند و لذا «جائر» و «باطل‌» می‌باشند و این‌ انحراف‌ تا كنون‌ ادامه‌ پیدا كرده‌ است‌. شیعیان‌ منتظرند كه‌ آخرین‌ بازمانده‌ از امامان‌ معصوم‌(ع‌) ظهور كند و تاریخ‌ اسلام‌ و در نهایت‌، تاریخ‌ انسان‌ را به‌ مسیر طبیعی‌ و الهی‌اش‌ بازگرداند.

در آن‌ صورت‌، اسلام‌، عزیز و همگانی‌ می‌شود و مسلمانان‌، توانمندانه‌ بر جهان‌ چیره‌ می‌گردند. طبق‌ این‌ تفسیر، تشكیل‌ حكومت‌ واحد جهانی‌، گریزناپذیر خواهد بود.

در منابع‌ روایی‌ اسلامی‌ ـ به‌ویژه‌ منابع‌ شیعی‌ ـ از خصوصیات‌ و اختیارات‌ و عملكردهایی‌ یاد شده‌ است‌ كه‌ جملگی‌ آنها جز با تشكیل‌ حكومت‌ واحد جهانی‌ محقق‌ نخواهد شد؛ از جمله‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ امام‌ مهدی‌(ع‌) ظلم‌ و جور را برای‌ همیشه‌ برمی‌اندازد و عدالت‌ و دین‌ حق‌ را در سطح‌ جهان‌ برای‌ همیشه‌ مستقر می‌كند و نیز در برخی‌ روایات‌ از اختیارات‌ و قدرت‌ و امكانات‌ مطلق‌ و جهانی‌ امام‌ غایب‌ یاد شده‌ است‌ كه‌ عملاً جز چیرگی‌ بر جهان‌ و تشكیل‌ حكومت‌ مقتدر جهانی‌ نخواهد بود. در روایتی‌ از امام‌ باقر(ع‌) چنین‌ نقل‌ شده‌ است‌:

القائم‌ منّا منصور بالرّعب‌ مؤیّد بالنّصر تطوی‌ له‌ الارض‌ و تظهر له‌ الكنوز یبلغ‌ سلطانه‌ المشرق‌ والمغرب‌ و یظهر الله ـ عزّوجلّ ـ به‌ دینه‌ علی‌ الدّین‌ كلّه‌ ولوكره‌ المشركون‌ فلا یبقی‌ فی‌الارض‌ خراب‌ إلاّ قد عمر و ینزل‌ روح‌الله عیسی‌ بن‌ مریم‌(ع‌) فیصلّی‌ خلفه‌. 10

قائم‌ ما با انداختن‌ بیم‌ و هراس‌ در دل‌ ستمگران‌ یاری‌ می‌شود؛ با پشتیبانی‌ ] و حمایت‌ از جانب‌ خداوند [ تأیید می‌گردد؛ زمین‌ برایش‌ خاضع‌ و تسلیم‌ می‌شود؛ گنجها و خزائن‌ برایش‌ آشكار و نمایان‌ می‌شود؛ حكومت‌ او شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فرا می‌گیرد. خداوند به‌وسیله‌ او دینش‌ را بر تمامی‌ ادیان‌ چیرگی‌ می‌بخشد؛ هر چند مشركان‌ كراهت‌ داشته‌ باشند. در زمین‌ خرابی‌ و ویرانی‌ نمی‌ماند، مگر آنكه‌ آباد شود و عیسی‌ بن‌ مریم‌(ع‌) از آسمان‌ فرود آید و پشت‌ سر او نماز گزارد.

به‌ استناد این‌ نوع‌ روایات‌، هرگز تردیدی‌ نخواهد ماند كه‌ حكومت‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌) تمامی‌ زمین‌ را فرا خواهد گرفت‌. (ان‌شاءالله)پی‌نوشتها:

1 . شیخ‌ صدوق‌، عیون‌ اخبارالرضا، ج‌1، ص‌68، ح‌36، كتابفروشی‌ طوس‌.
2 . همان‌، ص‌262، ح‌22؛ كلینی‌، الكافی‌ ثقة‌الاءسلام‌، ج‌1، ص‌432، ح‌91.
3 . امالی‌ شیخ‌ صدوق‌، الامالی‌، ص‌97، ح‌9، مؤسسه‌ الاعلمی‌ للمطبوعات‌؛ فتال‌ نیشابوری‌، روضة‌ الواعظین‌، ص‌102.
4 . محمدتقی‌ مصباح‌ یزدی‌، آموزش‌ عقاید، ج‌2، ص‌116.
5 . سوره‌ آل‌ عمران‌ (3) آیه‌ 19.
6 . همان‌، آیه‌ 85
7 . سوره‌ مائده‌ (5) آیه‌ 3.
8 . سوره‌ احزاب‌ (33) آیه‌ 40.
9 . سوره‌ توبه‌ (9) آیه‌ 33.
10. شیخ‌ صدوق‌، كمال‌الدین‌ و تمام‌النعمه‌، ج‌1، ص‌330، ح‌16.

 ::
نویسنده : موعود
تاریخ : چهارشنبه 3 اسفند 1390
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Robert's Blow Boy دوشنبه 20 فروردین 1397 01:30 ق.ظ
And because the back up cook doesn't want to or claims he doesn't have the full time now we have been making the morning grits
and gravy for the break fast.
Robert's BJ boy دوشنبه 20 فروردین 1397 12:00 ق.ظ
LOL!!!
garciniacambogiapremium.net یکشنبه 19 فروردین 1397 08:44 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
garcinia cambogia fruit in india یکشنبه 19 فروردین 1397 07:22 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Why is my Achilles tendon burning? شنبه 1 مهر 1396 03:57 ب.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
Can you get taller with yoga? سه شنبه 28 شهریور 1396 12:28 ق.ظ
I am curious to find out what blog platform you happen to
be using? I'm having some small security problems with my latest blog and I would like to find something more safeguarded.
Do you have any suggestions?
feet problems شنبه 18 شهریور 1396 09:14 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the
book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home
a bit, but instead of that, this is excellent blog.
An excellent read. I'll definitely be back.
Why is my Achilles tendon burning? جمعه 13 مرداد 1396 09:45 ق.ظ
Keep this going please, great job!
How can you heal an Achilles tendonitis fast? سه شنبه 10 مرداد 1396 09:11 ق.ظ
My partner and I stumbled over here different page
and thought I might check things out. I like what I see so i am
just following you. Look forward to checking out your web
page repeatedly.
BHW چهارشنبه 30 فروردین 1396 01:25 ق.ظ
Howdy I am so delighted I found your blog page,
I really found you by error, while I was researching on Google for
something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round
thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked
it and also included your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read much more, Please do keep
up the great b.
BHW دوشنبه 28 فروردین 1396 06:38 ق.ظ
It's amazing to pay a quick visit this web page and reading
the views of all colleagues regarding this post, while I am also zealous of getting knowledge.
manicure یکشنبه 13 فروردین 1396 08:35 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of
the site is extremely good.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر