تبلیغات
مهدویت - مهدی موعود در انجیل
 

 
مهدی موعود در انجیل
 آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیكن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. از آن روز و ساعت هیچ كس اطلاع ندارد حتی ملائكة آسمان جز پدر من و بس؛ لیكن چنان كه ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود.
 
 
بر طبق بشارت‌های كه در كتاب انجیل آمده این است كه حضرت مسیح به دنبال قیام حضرت حجت(عج) در فلسطین خواهند آمد و به یاری آن حضرت خواهد شتافت و پشت سر آن حضرت نماز خواهند خواند تا یهودیان و مسیحیان به اسلام روی آورده، و جز پیروان حضرت مهدی بشوند كه در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود:


1. انجیل متی

پس عیسی از هیكل بیرون شده برفت، و شاگردانش پیش آمد تا عمارت‌های هیكل را بدو نشان دهند عیسی ایشان را گفت: آیا همة این چیزها را نمی‌بینید؟ هر آینه به شما می‌گویم: در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد كه به زیر افكنده نشود و چون به كوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند: به ما بگو كه این امور كی واقع می‌شود؟ و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟

عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار كسی شما را گمراه نكند. زآن رو كه بسا به نام من آمده و خواهند گفت كه من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند كرد. و جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید، زنهار مضطرب مشوید؛ زیرا كه وقوع این همه لازم است لیكن انتها هنوز نیست، زیرا قومی با قومی و مملكتی با مملكتی مقاومت خواهند نمود و قطحی‌ها و وباها و زلزله‌ها در جایها پدید آید...

آن‌گاه اگر كسی به شما گوید: اینك مسیح در اینجا یا در آنجاست باور مكنید؛ زیرا كه مسیحیان كاذب و انبیای كذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودی برگزیدگان را نیز گمراه كردندی. اینك شما را پیش خبر دادم.
پس اگر شم را گویند: اینك در صحراست بیرون مروید، یا آن كه در خلوت است باور مكنید؛ زیرا هم‌چنان كه برق از مشرق ساطع شده تا مغرب ظاهر می‌شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد.

و فوراً بعداً از مصیبت آن ایّام، آفتاب تاریك گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند، و قوت‌های افلاك متزلزل گردد. آن‌گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی گردد و پسر انسان را ببینند كه برابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می‌آید.

پس از درخت انجیر مثلش را فرا گیرند كه چون شاخه‌اش نازك شده برگ‌ها می‌آورد می‌فهمید كه تابستان نزدیك است. هم‌چنین شما نیز چون این همه را ببینید بفهمید كه نزدیك ـ بلكه بردرـ است هر آینه به شما می‌گویم...

آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیكن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هیچ كس اطلاع ندارد حتی ملائكة آسمان جز پدر من و بس؛ لیكن چنان كه ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود...

پس بیدار باشید، زیرا كه نمی‌دانید در كدام ساعت خداوند شما می‌آید. لیكن این را بدانید كه اگر صاحب خانه‌ای دانست در چه پاسی از شب دزد می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت كه به خانه‌اش نقب زند. لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی كه گمان نبرید پسر انسان می‌آید پس آن غلام امین و دانا كیست كه آقایش او را بر اهل خانه خود بگمارد تا ایشان را در وقت معین خوراك دهد. خوشا به حال آن غلامی كه چون آقایش آید او را در چنین كار مشغول یابد.

اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائكه مقدس خویش آید آن‌گاه بر كرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امت‌ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می‌كند.

به قسمتی كه شبان میش‌ها را از بزها جدا می‌كند و میش‌ها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد. آن‌گاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای بركت‌یافتگان از پدر من! و ملكوتی را كه از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید.

عیسی ایشان را گفت: هر آینه به شما می‌گویم: شما كه مرا متابعت نموده‌اید، در معاد وقتی كه پسر انسان بر كرسی جلال خود نشیند، شما نیز به دوازده كرسی نشسته، بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود و هر كه به خاطر اسم من خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین‌ها را ترك كرد، صد چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت.

2. انجیل مرقس

و چون او ـ عیسی ـ از هیكل بیرون می‌رفت یكی از شاگردانش بدو گفت: ای استاد! ملاحظه فرما چه نوع سنگ‌ها و چه عمارت‌ها است!

عیسی در جواب وی گفت: آیا این عمارت‌های عظیم را می‌نگری بدان كه سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن كه به زیر افكنده شود.

و چون او بر كوه زیتون مقابل هیكل نشسته بود. از وی پرسیدند: ما را خبر ده كه این امور كی واقع می‌شود و علامت نزدیك شدن این امور چیست؟

آن‌گاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز كرد كه: زنهار كسی شما را گمراه نكنید. زیرا كه بسیاری به نام من آمده خواهند گفت كه: من هستم، و بسیاری را گمراه خواهند نمود اما چون جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را بشنوید مضطرب مشوید؛ زیرا كه وقوع این حوادث ضروری است لیكن انتها هنوز نیست. زیرا كه امتی بر امتی و مملكتی بر مملكتی خواهند برخاست و زلزله‌ها در جای‌ها حادث خواهد شد و قطحی‌ها و اغتشاش‌ها پدید می‌آید و اینها ابتدای دردهای زه می‌باشد. لیكن شما از برای خود احتیاط كنید... ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ كس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شد دعا كنید زیرا نمی‌دانید كه آن وقت كی می‌شود.

مثل كسی كه عازم سفر شده خانة خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یكی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید كه بیدار بماند. پس بیدار باشید! زیرا نمی‌دانید كه در چه وقت صاحب خانه می‌آید. در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد. اما آن‌چه به شما می‌گویم به همه می‌گوییم بیدار باشید!


3.انجیل لوقا

كمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند كسانی باشید كه انتظار آقای خود را می‌كشند، كه چه وقت از عروسی مراجعت كند، تا هر وقت آید و در را بكوبد بی‌درنگ برای او باز كند. خوشا به حال آن غلامان كه آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی كه گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید.

و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و ر زمین، تنگی و حیرت از برای امت‌ها روی خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش و دل‌های مردم ضعیف خواهد كرد از خوف و انتظار آن وقایعی كه بر ربع مسكون ظاهر می‌شود، زیرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد. و آن‌گاه پسر انسان را خواهند دید كه بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می‌آید.


4. انجیل یوحنّا

و بدو قدرت بخشیده است كه داوری هم بكند؛ زیرا كه پسر انسان است و از این تعجب مكنید زیرا ساعتی می‌آید كه در آن جمیع كسانی كه در قبور می‌باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد هر كه اعمال نیكو كرد برای قیامت حیات، و هر كه اعمال بد كرد به جهت قیامت داوری.

مكاشفه یوحنّا
و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. زنی كه آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پای‌هایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است و آبستن بود از درد و عذاب زاییدن فریاد برمی‌آورد و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد كه اینك اژدهای بزرگ آتش‌گون كه او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را كشیده آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن كه می‌زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس پسر نرینه را زایید كه همة امت‌های زمین را به عصای آهنین حكم‌رانی خواهد كرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او رجوده شد...

و در آسمان جنگ شد میكائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ كردند و فرشتگانش جنگ كردند. ولی غلبه نیافتند بلكه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و اژدهای بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی كه به ابلیس و شیطان مسمی است كه تمام ربع مسكون را می‌فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند.

در قسمت دیگری از مكاشفة یوحنای لاهوتی بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) چنین آمده است: و دیدم آسمان را گشود و ناگاه اسبی سفید كه سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می‌نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار واسمی مرقوم دارد كه جز خودش هیچ كس آن را نمی‌داند و جامة خون‌آلود ـ‌سرخ‌ـ در بر دارد و نام او را كلمة خدا می‌دانند و لشكرهایی كه در آسمانند بر اسب‌های سفید و به كتان سفید و پاك ملبس از عقب او می‌آمدند. و از دهانش شمشیری تیز بیرون می‌آید تا به آن امت‌ها را بزند و آنها را به عصای آهنین حكمرانی خواهد نمود... و دیدم فرشته او را در آفتاب ایستاده كه به آواز بلند تمامی مرغانی را كه در آسمان پرواز می‌كنند فدا كرده می‌گوید: بیایید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپه‌سالاران و گوشت جباران...


5. رسالة پولس به رومیان

زیرا یقین می‌دانم كه دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی كه در ما ظاهر خواهد شد، هیچ است ... و آن‌كه برای حكمرانی امت‌ها مبعوث شود، امید امت‌ها بر وی خواهد بود.

این تعبیرها در احادیث اسلامی هم آمده است
زیرا این را به شما از كلام خدا می‌گوییم كه ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست؛ زیرا خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد، و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آن‌گاه ما كه زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال كنیم و هم‌چنین همیشه با خداوند خواهیم بود.

این فراز، با روایات اسلامی وجوه مشترك فراوانی دارند از جمله:
1. نزول حضرت عیسی
2. صیحة آسمانی
3. زنده شدن گروهی از افراد صالح
4. آمدن او بر فراز ابر
5. ربوده‌شدن یاران حضرت ولی عصر از محراب‌ها و رختخواب‌های خود و انتقال یافتن آنها بر فراز ابرها.
6. اعمال رسولان

و چون این را گفت: وقتی كه ایشان همی نگریستند بالا برده شد، و ابری او را از چشمان ایشان در ربود و چون به سوی آسمان چشم دوخته بودند، هنگامی كه او می‌رفت ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده گفتند: ای مردان جلیل! چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی كه از نزد شما به آسمان بالا برده شده، باز خواهد آمد، به همین طوری كه او را به سوی آسمان روانه دیدید.

می‌توان گفت كه یكی از عقاید قطعی همه مسلمانان این است كه:
حضرت عیسی در زمان ظهور حضرت مهدی خواهند آمد و روایات زیادی هم در این زمینه از منابع شیعه و سنی داریم از جمله
پیامبر(ص) می‌فرماید:
منّا الذی تصلی عیسی‌بن مریم خلفه؛
آن كسی كه عیسی‌بن مریم(ع) در پشت سر او نماز می‌خواند، از ماست
در انجیل با الفاظ مختلف، تعدادی از اسامی، القاب و اوصاف آن حضرت آمده كه به عنوان نمونه، در انجیل، اسم آن حضرت مهمید الاخر می‌باشد.


::
نویسنده : موعود
تاریخ : پنجشنبه 16 دی 1389
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
How can I increase my height after 18? سه شنبه 10 مرداد 1396 12:59 ق.ظ
When someone writes an piece of writing he/she maintains the
image of a user in his/her brain that how a user can know it.
Therefore that's why this article is perfect. Thanks!
Foot Issues یکشنبه 8 مرداد 1396 01:25 ق.ظ
I know this website presents quality dependent content
and other material, is there any other website which provides these kinds of stuff in quality?
BHW جمعه 25 فروردین 1396 04:32 ب.ظ
I do consider all of the ideas you have offered to your post.
They are very convincing and will certainly work.
Nonetheless, the posts are very short for beginners. May you please lengthen them a little from subsequent time?
Thank you for the post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر